۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » اسامی داوران درجه یک
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه و شهرستان
1اکبر اموریشمالغرب
2محمد حسن حیدریشمالغرب
3سید جعفر موسویشمالغرب
4ناصر امامیشمالغرب
5اکبر حسنیشمالغرب
6سید موسی موسویشمالغرب
7حسن نظامدوستشمالغرب
8محمد رضا مهدی خانیشمالغرب
9محمود حیدری وقارشمالغرب
10داوود حبیب زادهشمالغرب
11حمید مرادیشمالغرب
12ایام تیورنیاشمالغرب
13مهدی هومن صدرشمالغرب
14محمد رضا ابوالحسنیشمالغرب
15هادی دلشادشمالغرب
16مهدی هومن صدرشمالغرب
17خشایار نیکخوشمالشرق
18سید علی مهربانشمالشرق
19سید مرتضی کساییانشمالشرق
20محسن حاتمیشمالشرق
21بهزاد جوادی اقدمشمالشرق
22عبدا...سیرجانیشمالشرق
23غلامرضا شمسشمالشرق
24حسین بختیاریشمالشرق
25طاهر کاشفیشمالشرق
26هادی قنبریجنوبغرب
27ایرج حسینیجنوبغرب
28حمید رضا حبیبیجنوبغرب
29محمد رضا زین العابدینجنوبشرق
30فتح الله پورمهدی جنوبشرق
31عباس سرفچکانیجنوبشرق
32

علی رضا سلامی فردجنوبشرق
33علی شاهیجنوبشرق
34علی اصغر اکرمیجنوبشرق
35محمد مقدماسلام شهر
36مهدی سلیمانی فرداسلام شهر
37حسن هاشمیاسلام شهر
38حسن شکریاسلام شهر
39امیر موسایی زادهاسلام شهر
40عباس ولی زادهاسلام شهر
41نوید قربانپورشمیرانات
41غلامرضا یوسف چناربوشمیرانات
43فرامرز خزاییشمیرانات
44الیاس مهدویشمیرانات
45محمد هاشمیشهرقدس
46عبدا...عموزادهپردیس
47سید مهدی موسویشهریار
48قدرت ا... کردبچهپاکدشت
49علی مومنیپاکدشت
50رشید امیرانرودهن
51احمد مشکین قلمپیشوا
52احمد رضا فراشیری
53کاظم عزیزیری
54جواد مغنی زادهری
55سعدا...علیزادهری
56
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram